Затвореният жизнен цикъл на пластмасовите продукти

Замърсяването с пластмаса представлява заплаха за планетата и човешкото здраве. През 2016 г. Световният икономически форум и фондация Ellen MacArthur излизат с анализ, който показва, че до 2050 г. в океана може да има повече пластмаса, отколкото риба. Докладът отчита, че макар пластмасите да са неразделна част от световната икономика и да имат редица предимства, причиняват и значителни вреди. Ако не се вземат мерки относно пластмасата, по данни на Ellen MacАrthur Foundation, до 2040 г . ще се удвои употребата на пластмаса; ще се утрои годишният обем на пластмасата, навлизаща в океана – от почти 11 млн. тона през 2016 г. до 29 млн. тона през 2040 г.; ще се увеличи четирикратно количеството пластмаса в океана, достигайки над 600 млн. тона. Според Global Commitment 2020 Progress Report на Ellen MacArthur Foundation начинът, по който използваме пластмаса, допринася за трите глобални кризи - климатичните промени, увреждането на природата и замърсяването.

Проблемът започва много преди пластмасата да стигне до океаните, решенията - също. От години се полагат усилия за справяне със замърсяването с пластмаса чрез управление на отпадъците или почистването, както и чрез забрани и редуциране на използването на пластмасата. Традиционният модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят, генерира парникови емисии през целия жизнен цикъл на пластмасата и милиони тонове отпадъци навлизат в океана всяка година.

Основната причина за пластмасовите отпадъци в околната среда е голямата разлика между количеството пластмаса, което се произвежда годишно, и количествата, събирани и рециклирани. Само малка част от отпадъците от пластмасова опаковка, които се генерират по целия свят, се рециклират. Същевременно над 80% се рециклират термично или се изхвърлят или директно навлизат в околната среда.

Визията "По-малко пластмаса - затворен жизнен цикъл на суровините"

Осъзнавайки своята отговорност към природата, немската Schwarz Gruppe, част от която е международната верига за търговия на дребно Lidl, от години се ангажира със събирането, сортирането и оползотворяването на пластмаси, които използва за основния си бизнес. Чрез своите подразделения Schwarz Gruppe осъществява визията си за затворения жизнен цикъл на продуктите от пластмаса – започва с производството, обхваща търговията на дребно и извозването, и стига до изхвърлянето и рециклирането. Така познатият досега живот на продукта включва в рециклираща верига етапите на производство, закупуване, потребление и изхвърляне.

За реализирането на затворения жизнен цикъл – а това означава събиране, сортиране, рециклиране на пластмаса и затваряне на цикъла, компанията се възползва от предимствата на собственото си ноу-хау и на специализираните знания, предоставени от всички нейни подразделения. Всички тези теми са залегнали в международната стратегия за пластмасата на Schwarz Gruppe REset Plastic, която стартира през 2018 г. Като част от стратегията Лидл България преследва три основни цели, които трябва да изпълни до 2025 г., а именно: 20% намаляване използваната пластмаса в опаковките на продуктите собствена марка; 100% от опаковките на продукти собствена марка да са максимално рециклируеми; да се увеличи използването на рециклиран материал в опаковките на продуктите собствена марка.

Стратегията REset Plastic обхваща пет сфери– от намаляване употребата и редизайн на пластмасовите опаковки, през рециклиране и премахване на пластмасовия отпадък от околната среда, до проучвания за иновативни решения в тази сфера.

Schwarz Gruppe също така работи в тясно сътрудничество с външни партньори от науката и индустрията, за да постигне допълнителни иновации в рециклирането. Такъв пример е намаляване на използвания нов материал и вместо това използването на онези пластмаси, които вече съществуват в цикъла за рециклиране. Винаги, когато е възможно, компанията поддържа рециклируеми материали в цикъла за рециклиране. В случаите, в които цикълът за рециклиране все още не е осъществим, се прилага друг подход – втори живот на тези материали чрез рециклиране и преработване в продукти с нови приложения, като домакински продукти.

Заедно с PreZero, компанията на Schwarz Gruppe, занимаваща се с оползотворяване и рециклиране на суровините, Lidl разработва и предлага продукти за домакинството, направени от минимум 95% рециклирана пластмаса. А клиентите на Lidl имат по-устойчива алтернатива спрямо стандартните продукти за домакинството и чрез избора си за покупка могат да допринесат за опазването на важни ресурси. Така, чрез прилагането на затворен жизнен цикъл на суровините и обединени действия на бизнеса и хората, Lidl показва на практика как може да се REset-не/обърне процесът.

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.